Подобряване на климата

Програма ПОДОБРЯВАНЕ НА КЛИМАТА

Направление Цели Средства
РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВ-
НАТА ЕНЕРГИЯ
 

 

 

 

 

 

 

Увеличаване дела на произведената в града възобновяема енергия над 30% от общото потребление в столицата

 

 

 

 

 

 

 

Учредяване на насърчителна общинска програма за обединения на собственици (етажна собственост) за изграждане на колективни покривни системи за производство на електричество (фотоволтаични инсталации) и топла вода (термосоларни инсталации) от слънцето в многофамилни сгради.

Насърчаване на изграждането на соларни покриви на бизнес сгради, складове и производствени постройки.

Пилотни проекти за децентрализирани квартални топлофикации с висок процент възобновяема енергия.

КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАМЪРСЯ-
ВАНЕТО НА ВОДИТЕ
 

 

 

 

 

Ревизия на изливанията в градски водоеми. Постигане на високо ниво на чистота в градските водоеми и реки, съпоставимо с това в планините.
 

 

Тежки глоби при регистрация на замърсявания.
Инвестиционна програма за прочистване, мониторинг и контрол на реките и водоемите.
Информационна кампания за за ползите от използването на екологични препарати в бита, вкл. неразливането им в нерегламентирани места и водни басейни.
Занимания с максимален брой столични училища (вкл. от по-отдалечените райони в столицата).
Ефективна онлайн система за сигнали на граждани в реално време за състояние на водоемите в столицата (разработена и действаща)
КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАМЪРСЯВА-
НЕТО НА ВЪЗДУХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намаляване на превишаванията над нивата на ФПЧ 10 за територията на цялата община до законово допустимите (35 пъти/година) до 1 година от старта на инициативата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насърчаване на недизелови автомобили и активна и въздействаща с послания разяснителна кампания за вредите от дизеловите двигатели за човека и качеството на въздуха в града.
Общински контрол върху автомобилните газове, стикер за газовете на автомобила и налагане на рестриктивни мерки.
Преосмисляне на плановете и технологиите за изгаряне на отпадъци за сметка на общо намаляване на отпадъците, рециклиране и компостиране.
Намаляване броя на дизеловите автомобили в столицата и влизане в законодателните норми за наличие на ФПЧ10, вкл. с информационна разяснителна кампания и работа с КАТ.
Изграждане на зелени фасади/калкани/покриви в София, както и програма за градски ВЕИ проекти.
Нормативни промени в Наредбата за данък МПС за столицата, водещи до увеличаване значително на данъка на стари дизелови автомобили.
Забрана за горенето на въглища, пластмаси и други твърди горива в битови условия + разработване на програма, която подпомага потребителите да сменят горивната си база.
Обвързване на местните данъци за превозните средства със замърсяването (газови емисии, ФПЧ)
НАМАЛЯВАНЕ НА OТПАДЪЦИТЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ
 

 

 

 

 

 

 

Нулеви отпадъци в София до 2030 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– разделно събиране на отпадъците при източника чрез индивидуални контейнерил в кварталите – система с цветни чували за всяко домакинство
– поставяне на контейнери за органичен отпадък
– забрана за изхвърляне на органични отпадъци в общите контейнери
– компостиране на всички органични отпадъци – битови и от зелените площи и изкупуване на компоста
– създаване на общински/районни центрове за поправка и повторна употреба
– организирано по график събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци
– въвеждане на депозитна система за пластмасови, стъклени и метални бутилки
– икономически стимули за намалени отпадъци
ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ
 

 

 

Подобряване на свързаните екосистеми чрез въздействие върху качеството на почвите

 

 

 

Развитие на вътрешно кварталната мрежа с паваж, позволяващ „дишане” и поддържане на оптимални температури, както и на проводимост и отводняване в случай на валежи
Развитие на квартални мрежи от компости, вкл. изкупуване на компостирани продукти от Зелени системи с цел използване в естествени и паркови екосистеми.
Мониторинг на състоянието на почвите и ежегодни доклади.
НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА

 

 


Намаляване на стреса и увеличаване на комфорта на живот
Насърчаване на електрическата мобилност, като минимален генератор на транспортен шум, в т.ч.значителен процент зелени обществени поръчки.
Изграждане на шумозащитни съоръжения или естествени форми в парковете, които страдат силно от шумово замърсяване
ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БЕДСТВИЯ
 

 

 

 

 

 

Намаляване на ефектите от бедствия

 

 

 

 

 

Осъществено проучване на възможностите и необходимостта от изграждане на задържащи изкуствени езера (retention ponds) на територията на Столична община.
Информационна кампания (периодична) среда гражданите за условията за поддръжка и незамърсяване на водни басейни, улични канавки и канализационни шахти с цел осигуряване на оптимална проводимост и отводняване.
Разработен наръчник (онлайн популяризиран и наличен на сайта на Столична община) за реакция при различни бедствия за гражданите (може да се включат и другите възможни бедствия)

Имате идея какво още може да се направи за по-зелена София? Изпратете ни Вашето предложение на contacts [at] sofiagreencapital.org, заедно с данни за обратна връзка (телефон, електронен адрес), а ние ще се постараем да го включим в платформата “Зелена столица”.