Активиране на природата

Програма АКТИВИРАНЕ НА ПРИРОДАТА

Направление Цели Средства
ЕДИН
МИЛИОН
ДЪРВЕТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масово залесяване на зелените клинове, междублокови пространства и периферни зони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Изкупуване от общината на частни имоти в териториите, предназначени за озеленяване и приобщаване към съществуващи паркове или създаване на нови паркови зони
– Обучения на ключови експерти в дирекция Зелени системи на СО от водещи чуждестранни експерти относно устойчиви технологии за поддръжка на зелните системи, премахване или преместване на дървесни видове, техники за създаване на цялостни екосистеми и др.
– Разширение на правилата за компенсаторните засаждания на дървета, зелени покриви и зелени фасади при строителство
– Създаване на координационно звено, работещо по привличане и консолидиране на усилията на всички заинтересовани при залесяването на 1 милион дървета
– Разработване и публикуване наръчник за гражданите: какво и как могат да (на)правят за поддържането и опазването на зелените пространства
– Единна и публично достъпна онлайн карта на зелените площи в града, вкл. с ландшафтни карти и информация за статуса на дърветата, брояч на новите дървета, индексиране и маркиране.
– Въвеждане на онлайн система за мониторинг на дърветата в София
ОПАЗВАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ
НА БИОРАЗ-
НООБРАЗИЕТО  

 

План-програма от мерки за опазване и насърчаване на биоразнообразието

 

 

 

 

– Система за опазване и наблюдение на биологичните видове в горските и паркови екосистеми,
– Осигуряване на движение на видовете през градските делители: надмагистрални мостове, обвързани с пешеходно преминаване и велоалеи в посока Витоша
– Програма за отглеждане на диви или полу-диви животни в градските горски еко-системи
ВЪЗСТАНО-
ВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНИЯ КАПИТАЛ В ПЕРИФЕРИЯТА
НА СОФИЯ 

 

 

Изграждане на зелена инфраструктура в периферните зони и активирането им като зони за рекреация, туризъм и масов спорт

 

 

 

 

 

– Изграждане на свързани еко информационни центрове Витоша, Плана планина, Черни рид, Лозенска планина, Долни Богров – Казичене, Банкя, Рибарници, Челопечене и др.

– Възстановяване и изграждане на еко-пътеки и велоалеи в периферните територии
– Облагородяване на кариерните езера и обвързването им в нова паркова територия с акцент върху водата.
– Изграждане на нова пешеходна инфраструктура около Панчеревско езеро

Имате идея какво още може да се направи за по-зелена София? Изпратете ни Вашето предложение на contacts [at] sofiagreencapital.org, заедно с данни за обратна връзка (телефон, електронен адрес), а ние ще се постараем да го включим в платформата “Зелена столица”.