Зелена конституция на София

Преамбюл

Ние, общинските съветници от Столична община изразяваме волята на гражданите на София да създадем и поддържаме град според най-високи екологични стандарти, като издигаме като върховен принцип и неотменим дълг в управлението на града

 

ЗЕЛЕНА КОНСТИТУЦИЯ НА СОФИЯ

ОСНОВНИ НАЧАЛА

Чл. 1 (1) София е град, който следва принципите на устойчивото развитие и търси баланс между икономически, социални и екологични приоритети.

(2) Опазването на здравето на населението и осигуряването на висок екологичен стандарт на живот е с най-висок приоритет за градските политики.

(3) Партиите, коалициите или личностите, които участват в управлението на този град, се ръководят от принципите, заложени в Зелената конституция на София.

Чл.2 (1) София се развива в хармония с географските и природните дадености на местоположението си.

(2) Горите, реките, минералните извори, езерата, парковете и градските градини са неприкосновен природен капитал.

(3) Управлението на града не допуска влошаване на качествата на природните богатства на София.

Чл. 3 (1) Решенията и нормативните актове, издавани от Кмета и Общинския съвет, не могат да противоречат на Зелената конституция.

(2) Тази Зелена конституция се осъществява на практика посредством планове с различен времеви хоризонт – годишни, средносрочни и дългосрочни.

Чл.4 (1) София приема за еталон в развитието си градове, постигнали най-високи стандарти на екологична и устойчива среда.

(2) София развива зелена идентичност, която се основава на силните страни и обективните възможности на природния и градоустройствения капитал.

Чл. 5 (1) Всички граждани и гости на София имат равен достъп до природните ресурси на града.

(2) София развива взаимодействието между хората и природните ресурси като източник на здраве, щастие и дълголетие.

ЗЕЛЕНИ ПРИОРИТЕТИ НА СОФИЯ

Чл. 6 (1) Устойчивото развитие на град София в баланс между икономически, социални и екологични приоритети се основава на надеждни резултати от научно-изследователска дейност.

(2) Обединяващо звено, което дава насока и консултира градските политики и програми, е Институтът за зелено градско развитие.

(3) Иновационни технологии или непознати за София практики се доказват чрез пилотни и демонстрационни проекти, които имат висок приоритет за администриране и финансиране.

(4) Устойчивото и екологичното развитие на София се осъществява чрез постоянен активен обмен с водещи зелени градове в Европа и света.

Чл. 7 (1) Устойчивото развитие на София се основава на динамичен пространствено-времеви модел, използващ най-съвременни технологии за градско планиране.

(2) Градското планиране се осъществява с широко гражданско участие и при пълна прозрачност.

(3) Инвестиционните обществени проекти се реализират на конкурсно начало, чрез конкуренция на идеи и технологии.

(4) София инвестира в съхранението и развитието на експертния си потенциал, който има пряко въздействие върху екологичното и устойчиво развитие.

(5) София създава устойчива и екологична визия за развитието си в посока север-юг, изток-запад, както и във вертикално отношение.

Чл.8 (1) Целите на Зелената конституция се осъществяват чрез партньорство на публични и частни ресурси.

(2) Инструменти за динамично управление на публично-частните ресурси са клъстери, фондации, технологични паркове, институти и асоциации.

(3) София променя активно нормативната си уредба за подобряване и ускоряване на взаимодействието с частни партньори за постигане целите на Зеления град.

(4) Взаимодействието между публични и частни партньори не може да влошава състоянието на природните ресурси и екологичната среда.

Чл .9 (1) Градското земеделие е приоритет в рамките на София и околностите на града в подкрепа на чистата храна, здравето и местната икономика.

(2) Столичната администрация подпомага провеждането на фермерски пазари във всички квартали на града чрез предоставяне на подходящи терени или временно затваряне на вътрешно-квартални улици.

(3) Столичната администрация подпомага създаването и поддържането на градски земеделски центрове, комунални градини и кооперативи за производство и потребление на органични храни.

(4) Общинските училища и детски градини развиват собствени образователни програми и инициативи за градско земеделие и чисти храни.

(5) Столична Община съдейства на общинските училища и детски градини посредством различни механизми да развиват собствени образователни програми и инициативи за градско земеделие и чисти храни.

Чл. 10 (1) София активно увеличава зелените си екосистеми.

(2) София реализира програма за масово залесяване на пустеещи територии, вътрешно квартални пространства, зелени клинове, граници на транспортни артерии и други подобни.

(3) София увеличава парковата и лесопарковата среда, като постига водещи за света показатели на глава от населението.

(4) София прилага политика за зелени покриви и зелени стени в градската среда.

(5) София прилага практика за зелени трамвайни релси и затревяване на инфраструктурни трасета, където това е удачно.

(6) Увеличаването на зелените екосистеми се осъществява и чрез компенсаторни механизми, свързани с инвестиционни проекти или с масовия транспорт.

Чл. 11 (1) София развива приоритетно зелена инфраструктура като средство за достъп на гражданите до природните ресурси.

(2) София изгражда зелени коридори, свързващи центъра на града и кварталите с Витоша и други природни или културни забележителности в околността.

Чл. 12 (1) София развива амбициозна програма за производство, споделяне и съхранение на възобновяема енергия в градски условия.

(2) София прилага стандартите за строителство на Близки до нулево енергийни обществени сгради.

(3) София изпълнява мащабна програма за енергийна ефективност на сградния фонд.

(4) Топлофикационните системи въвеждат значителен дял на възобновяема топлоенергия, високо ефективна когенерация и децентрализация.

Чл. 13 (1) София намалява обема на отпадъците си.

(2) София развива мащабна програма за компостиране на биологичния отпадък.

(3) София развива квартални центрове за рециклиране на битови отпадъци.

(4) Приоритет в управлението на отпадъците на София е изграждането на затворени ресурсни вериги, като отпадъкът на изхода на дадено производство или процес се оползотворява пълноценно като вход (ресурс) за други производства и процеси.

Чл. 14 (1) Опазването на водите, въздуха и почвите на София е върховен приоритет в градските политики.

(2) София използва по най-ефективен и изгоден за обществото начин ресурсите на минералните си води.

(3) София инвестира в качеството и устойчивостта на водните ресурси, които осигуряват питейна вода на столичното население.

(4) София изпълнява амбициозна програма за подобряване качеството на въздуха, като идентифицира източниците на замърсяване и предприема своевременни и стриктни мерки за отстраняването им.

(5) София изпълнява амбициозна програма за рекултивация на промишлено замърсените почви и превръщането им в паркови или горски зони.

(6) Онзи дял от замърсяването на въздуха, почвите и водите, който не може да бъде избегнат, се компенсира с иновационни технологии, зелени системи и възобновяема енергия.

Чл. 15а (1) Развитието на пешеходната и велосипедната инфраструктура е с най-висок приоритет в София.

(2) Значим дял от инфраструктурните инвестиции на града се насочват за изграждане, поддържане и подобряване на велосипедна и пешеходна среда.

(3) София променя уличната среда в посока успокоен трафик и повече пешеходни и зелени пространства и осъществява активна политика за намаляване броя и габаритите на автомобилите в града.

(4) София развива амбициозна програма за електромобилен градски транспорт, като насърчава електрическия общетвен транспорт и компактните частни електрически превозни средства.

(5) София интегрира различните видове обществен транспорт и създава удобна и ефективна система за градска мобилност.

(6) София насърчава използването на споделени автомобили.

(7) При закупуването на нови превозни средства за градския транспорт се спазват най-актуалните изисквания за отделените вредни емисии.

(8) При обновяването на инфраструктурата на обществения транспорт се залагат съвременни мерки за намаляване на замърсяването и шума и с приоритет се изграждат екологични инсфрастурктури за обществен транспорт.

(13) Залагат се задължителни за изпълнение средносрочни и дългосрочни цели за брой ползватели на услугите на градския транспорт.

(14) Всички нови транспортни инфраструктури се изграждат с приоритизиране на участниците в движението както следва: пешеходно движение, велосипедно движение, масов градски транспорт, частни автомобили.

Чл. 15б. Всички решения, касаещи градския транспорт в София се основават на:

(1) Генерална схема за развитие на градския транспорт с хоризонт не по-малък от 25 години напред за релсовия електротранспорт, 15 години за нерелсовия електротранспорт и 10 години за автобусния и велосипеден транспорт.

(2) концепция за формиране на разписания и интервали на движение, гарантиращи денонощно, удобно, редовно и достъпно обслужване.

ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА НА СОФИЯ

Чл. 16. (1) София прилага система за зелени обществени поръчки, които формират значим дял от инвестиционната й програма.

(2) Насърчава се създаването на зелени работни места в София – както в обществения, така и в частния сектор.

(3) Стартиращи предприятия, които отговарят на зелените приоритети за развитие на София, се подпомагат и насърчават със специално разработени общински механизми.

(4) Процеси, продукти и услуги с безспорни и обективно измерими зелени показатели, произведени на територията на Столична община се удостоверяват със зелени сертификати. Тези процеси, продукти и услуги се популяризират на всички нива на общинската администрация. Зелените сертификати имат приоритет при обществени поръчки.

Чл. 17 (1) Финансирането на зелените политики на София се осъществява чрез общинския бюджет, оперативните програми на Европейския съюз, кредити от банки за развитие, публично – частни партньорства и целеви емисии на зелени облигации.

(2) В съответствие с принципите на доброто финансово управление, Столична община емитира целеви облигации за реализиране на приоритетни проекти за устойчиво развитие на града.

(3) Общинската банка провежда насърчителна програма за кредитиране на предприятия в областта на зелената икономика, както и на гражданите и техните сдружения за реализиране на частни зелени проекти.

Чл. 18 (1) София създава благоприятна административна и данъчна среда за развитие на зелена икономика.

(2) Приоритети в икономическото развитие на София са устойчивите самоподдържащи се предприятия, създаващи висока добавена стойност и допринасящи за нарастване на интелектуалния потенциал на града.

(3) Чрез подходящи данъчни механизми и създаване на модерна среда на обитаване в София се привличат квалифицирани кадри, конкурентоспособни в световен мащаб.

Чл. 19 Зелената икономика в София се основава на електронна администрация, нулева корупция и пълна прозрачност на процедурите.

ЗЕЛЕНИ ИНСТИТУЦИИ

Чл. 20 (1) Кметът на Столична община съблюдава съответствието между общинските политики и Зелената конституция.

(2) Ръководи изпълнението на зелени стратегически проекти и програми с най-висок приоритет.

(3) Одобрява инвестиционни програми и проекти в съответствие със Зелената конституция.

(4) Назначава административен състав с висока експертна подготовка за изпълнение на приоритетите на Зелената конституция.

Чл. 21 (1) Общинският съвет на Столична община постига съгласие по приоритетното изпълнение на Зелената конституция.

(2) Създава специализирани комисии за взаимодействие с гражданските организации и експертите по различни направления на Зеления град.

(3) Изготвя и приема годишен бюджет на общината и инвестиционни програми в съответствие със Зелената конституция на София.

Чл. 22 (1) Кметовете на райони посредничат между местните общности и управлението на града за осъществяване на зелените политики.

(2) Отговарят за стопанисването и развитието на ключови елементи от зелената инфраструктура съвместно с други специализирани общински предприятия.

Чл. 23 (1) Институтът за зелено градско развитие разработва модели и изследва и внедрява технологии за устойчиво и екологично градско развитие.

(2) Институтът за зелено градско развитие се финансира частично от общинския бюджет и частично от други проекти, програми, продукти и услуги.

Чл. 24 (1) Дирекция „Архитектура и градоустройство” ръководи създаването и поддържането на динамичен градоустройствен модел и подробен електронен устройствен план.

(2) Отговаря за реализиране на широка конкурсна програма за конкурентен подбор на инвестиционни проекти, свързани със Зелената конституция.

Чл. 25 Общинските училища и детски градини са възлов компонент в политиките за устойчиво и екологично развитие на София. Обучението и възпитанието на принципите на Зеления град гарантира практическото приложение и усъвършенстването на Зелената конституция на София от следващите поколения.

ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 26 (1) София приема Зелената конституция като водещ инструмент за изграждане на идентичност и конкурентоспособност в семейството на Европейските столици.

(2) Създават се отличителни знаци на Зелена столица.

(3) Създават се популярни комуникационни канали на инициативите за Зеления град.

(4) София става инициатор и домакин на ежегодни форуми за Зеления град от Балканско и Европейско значение.

Чл. 27 Инициативите, свързани със Зелената конституция се осъществяват с широко гражданско участие, доброволчески инициативи и сътрудничество с местните общности.