domino

Кауза

Инициативата “София – зелена столица” има за цел да ангажира общественото и политическо внимание, енергия и ресурси за превръщането на София от един от градовете с най-влошени екологични показатели в Европа в истински Еко град, следващ политика за устойчиво развитие, който да бъде пример и лидер региона.

Инициативата създаде мащабна програма от мерки и проекти, които в следващите 5-7 години могат да преобразят както града от периферна за Европа „провинциална“ столица в зелен лидер с ярка идентичност. Платформата е адресирана до градската управа на София, но и към обществото като цяло.

Чрез тази инициатива ние искаме да активираме прогресивни проекти с мащабно въздействие върху градската среда, екологията и свързаните с тях здраве и щастие на населението.

Ние разпознаваме огромния природен капитал на София, който може да бъде изпозван за основа в изграждането на нова идентичност на столицата като зелен град и отличаването и в световната конкуренция между зелените градове.

Устойчивото развитие на града ни може да бъде изведено като приоритет във всички дейности на градската управа и гражданското общество. Това може да бъде определено чрез приемането на Зелена харта на София – основополагащ документ, който дефинира цялостната концепция за екологичното развитие на София в дългосрочен план.

ЗАЩО ни е София да е зелен град?

Градското земеделие е ПОМИНЪК

Общуването със земята УДЪЛЖАВА ЖИВОТА

Зелените зони дават възможност за СПОРТ

Зелените зони укрепват БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Рециклирането осигурява СУРОВИНИ за по-достъпни нови продукти

Компостирането подпомага КРАСОТАТА на града

Възобновяемите източници дават НЕЗАВИСИМОСТ от централизирани
енергосистеми – важно при бедствия

Споделените автомобили щадят ГРАДСКОТО ПРОСТРАНСТВО

Още предпоставки:

● ИПГВР 2014-2020: Стратегическа цел: София – зелен и привлекателен град … Опазващ околната среда и ефективно използващ ресурсите си
● ОПР 2014-2020
Стратегическа цел 1. Повишена конкурентноспособност чрез балансирано развитие на «интелигентна, устойчива и приобщаваща» икономика
Приоритет 1.3. Подкрепа за въвеждане на нисковъглеродна икономика във всички сектори за постигане на устойчив растеж. Повишаване на енергийната ефективност с 27% до 2020 г. …
● Стратегическа цел 2. Повишено качество на живот в социално равнопоставени общности …
● Специфична цел 2.1.6. Подобряване условията на живот и качеството на жизнената среда, подкрепа на инициативата „София – Зеленият град”…..
● Стратегическа цел 3. Интегрирано пространствено развитие и издигане на общинския център в полицентричната система от големи градове в ЕС